Władze Oddziału SPK Wielka Brytania

Władze Oddziału pochodziły z wyborów, przeprowadzanych corocznie podczas walnych zjazdów delegatów kół. Za swą działalność władze wykonawcze (Zarząd) ponosiły odpowie­dzialność wobec członków SPK. Kierunek działalności Stowarzyszenia wytyczał ogół członków, wypowiadając swą wolę w sposób przewidziany Statutem, a więc przede wszyst­kim poprzez swoich delegatów na walnych zjazdach. Postanowienia Statutu SPK, określając strukturę organizacji, potwierdzały zasadę powszechności i demokratyzmu w wypowiadaniu opinii ogółu członków na tematy żywotnie interesujące społeczność kombatancką.

Władzami Oddziału SPK WB w myśl statutu z sierpnia 1947 roku były:

1. Zjazd Oddziału,
2. Rada Oddziału,
3. Zarząd Oddziału,
4. Komisja Rewizyjna Oddziału,
5. Sąd Koleżeński Oddziału

Do kompetencji Zjazdu Oddziału należało między innymi:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Rady Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału;
 • uchwalanie programu działania i budżetu Oddziału; -wybieranie i odwoływanie władz Oddziału;
 • rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Zjazd przez koła i okręgi SPK,
 • uchwalanie zmian Statutu Oddziału oraz możliwość rozwiązania Oddziału;
 • uchwalanie wniosków na Walny Zjazd SPK i dezyderatów pod adresem Władz Głównych SPK.

Do zakresu kompetencji Rady Oddziału należało przede wszystkim:

 • wybór i odwoływanie Zarządu Oddziału;
 • przedstawianie Zjazdowi Oddziału programu działania i budżetu;
 • nadzór nad działalnością Zarządu oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i pro­gramu działania Zarządu Oddziału;
 • zatwierdzanie i rozwiązywanie okręgów;
 • - ustalanie wytycznych gospodarki Oddziału oraz sposobu rozdziału sum pochodzących ze składek członkowskich;
 • zwoływanie zjazdów Oddziału;
 • powoływanie w miarę potrzeby instytucji doradczych o charakterze specjalnym. Zarząd Oddziału -w myśl statutu z sierpnia 1947 roku – składał się z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i 6 członków, powoływanych przez Radę. Organem wyko­nawczym Zarządu było Biuro, w składzie Dyrektora Biura i Szefów Wydziałów. Uchwały Zarządu miały zapadać zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. Do zakresu działania Zarządu należało:
 • kierowanie całokształtem działalności Oddziału;
 • gospodarowanie majątkiem Oddziału;
 • zatwierdzanie nowo powstałych kół;
 • nadawanie kierunku pracom okręgów i kół oraz okazywanie im pomocy w zakresie reali­zowania inicjatywy tych ogniw organizacyjnych;
 • wykonywanie uchwał Rady Oddziału, Zjazdu Oddziału oraz Władz Głównych SPK, w za­kresie dotyczącym kompetencji i terenu Oddziału;
 • zatrudnianie płatnych pracowników do biur i przedsiębiorstw Oddziału.

W latach 1947-1950 na czele kolejnych zarządów Oddziału SPK WB stali, jako prezesi:

 • Stefan Jodłowski (1947-48), -Władysław Stępień (1948-49) i
 • Edward Kozłowski (w latach 1949-50; prezesem pozostawał do roku 1952).

Komisja Rewizyjna Oddziału – w myśl Statutu z 1947 roku-miała dokonywać kontroli cało­kształtu działalności Oddziału „pod kątem widzenia jej formalności i celowości”. Komisja miała prawo i obowiązek kontrolować działalność gospodarczą Oddziału oraz działalność zarządów okręgów i kół.

Sąd Koleżeński Oddziału działać miał jako instytucja odwoławcza w sprawach, w których sąd koleżeński koła orzekał wykluczenie członka z SPK, a członek ten odwołał się do Sądu Kole­żeńskiego Oddziału. Najwyższą karą orzekaną przez Sąd było wykluczenie ze Stowarzyszenia

W końcu lat 40 praktyka codziennej działalności SPK (niemożność spotykania się Zarządu w pełnym składzie) wymusiła wprowadzenie instytucji Prezydium Zarządu Oddziału. Prezy­dium mogło łatwiej i szybciej zebrać się w siedzibie SPK przy Oueens Gate Terrace dla przedyskutowania bieżących zagadnień organizacyjnych.

W sytuacjach szczególnych, do rozpatrywania spraw wymagających dokładnego zbada­nia, powoływano specjalne komisje. Tak było w 1949 roku, kiedy to wyznaczono Komisję Specjalną dla zbadania całokształtu sprawy, wynikłej na tle procesu pomiędzy SPK WB (reprezentowanym przez kilku członków Zarządu), a „Tygodnikiem Polskim” (skład Komisji koi. koi. Kleczyński, Kalinowicz, Soboniewski, Jodłowski i Harcaj). Punktem wyjścia tej przykrej sprawy był napastliwy, zniesławiający Stowarzyszenie, artykuł pt. „Pranie brudów na dorocznym Zjeździe SPK. Oskarżenia o protekcjonizm, korupcję i fałszowanie bilansów”, zamieszczony w „Tygodniku Polskim” 5 czerwca 1948 roku. Proces z „Tygodnikiem” SPK WB wygrało. Komisja ustaliła, że zaangażowani w sprawę członkowie Zarządu naruszyli dobre obyczaje organizacyjne SPK przez cofnięcie upoważnienia dla doradcy prawnego SPK, a dwaj przez odmowę wyjaśnienia i rozliczenia się z kwot pobranych na pokrycie kosztów własnych. W wyniku tego Stowarzyszenie poniosło szkody moralne. Powołanie Komisji Specjalnej i wynik jej prac wskazywały, że organizacja kombatancka, znajdująca się pod wnikliwą obserwacją całej emigracyjnej społeczności, dba o wyjaśnianie i rozliczanie najbardziej nawet bolesnych spraw.